Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Wooove
Versie 0.5 | 22 juli 2017

Voor het beheer van inschrijvingen voor woningprojecten maakt Wooove B.V (de “Aanbieder”) gebruik van de webapplicatie en diensten van Wooove (de “Applicatie”). De Applicatie wordt aangeboden door WOOOVE BV, gevestigd aan het Koningin Wilhelminaplein 854 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65178157 (“Wooove”).

Indien u zich inschrijft voor een woningproject van de Aanbieder en daarbij gebruik maakt van de Applicatie, zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bij het indienen van uw inschrijving gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1.          Inschrijving en accounts

 • Via de Applicatie kunt u zich als geïnteresseerde inschrijven voor het woningproject van de Aanbieder. Om uw inschrijving(en) bij de Aanbieder te beheren, heeft u een account nodig. Een dergelijk account wordt door Wooove aan u verstrekt, of u krijgt de mogelijkheid om zelf een account aan te maken.
 • U dient uw inloggegevens voor uw account strikt geheim te houden en niet te delen met anderen. Wooove mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw logingegevens, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus zelf verantwoordelijk voor al deze handelingen, tenzij u vooraf bij Wooove heeft gemeld dat een ander uw logingegevens kent.
 • Indien uw wachtwoord is uitgelekt of indien u vermoedt dat een ander uw wachtwoord kent, dient u dit direct te melden bij Wooove, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om misbruik te voorkomen. Daarnaast dient u in dat geval direct het wachtwoord voor uw account te wijzigen.
 • Wooove kan de inlogprocedure en uw inloggegevens veranderen indien zij dit nodig acht in het belang van het functioneren van de Applicatie. Wooove zal zich inspannen om u hierover van tevoren op de hoogte te brengen. Daar dit wordt gedaan om (verder) misbruik te voorkomen, is dit echter niet altijd mogelijk.
 • Berichtgeving met betrekking tot (uw gebruik van) de Applicatie zal zoveel mogelijk worden verstuurd naar het aan uw account gekoppelde e-mailadres. Indien uw e-mailadres wijzigt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan te passen in uw accountinstellingen.
 • Voor het woningproject van de Aanbieder kunnen specifieke voorwaarden of toewijzingscriteria gelden. U wordt aangeraden om deze voorwaarden en criteria door te nemen voordat u zich inschrijft.
 • Uw inschrijving vormt geen enkele garantie op toewijzing van de aangeboden woonruimte, ook niet indien u aan alle toepasselijke voorwaarden en toewijzingscriteria voldoet.

Artikel 2.          Informatieverstrekking

 • U bent verplicht om bij iedere inschrijving volledige, juiste en actuele adres-, persoons- en rekeninggegevens op te geven. Ook kan bij de inschrijving worden gevraagd naar uw inkomen, vermogen en financiële lasten. Hiervoor geldt deze verplichting onverkort.
 • Bij de inschrijving kan worden gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs of financiële bescheiden te uploaden. Als daarin uw burgerservicenummer (BSN) of een ander identificatienummer wordt genoemd, dient u dit af te schermen voordat u het document uploadt. U bent zelf verantwoordelijk voor het afschermen hiervan.
 • Indien uw financiële situatie of andere gegevens veranderen, dient u zo spoedig mogelijk uw inschrijving hierop aan te passen dan wel de veranderingen door te geven bij de Aanbieder. Wooove is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zijn ontstaan door opgave van onjuiste gegevens of het niet doorgeven van veranderingen.
 • Wooove en de Aanbieder hebben het recht om contact op te nemen met uw werkgever, opdrachtgever(s) en bank ter verificatie van de door u verstrekte informatie. Daarnaast hebben Wooove en de Aanbieder het recht om een risicoanalyse uit te (laten) voeren met betrekking tot uw financiële situatie en betalingsgedrag. De uitkomst van deze analyse kan reden zijn om een woning niet aan u toe te wijzen of om aan de toewijzing voorwaarden te verbinden.
 • Indien Wooove of Aanbieder redelijkerwijs vermoeden dat u opzettelijk onjuiste of vervalste informatie heeft verstrekt, dan zijn Wooove en Aanbieder gerechtigd om: (i) u te blokkeren van de Applicatie, (ii) u uit te schrijven al geïnteresseerde in het woningproject en (iii) aangifte te doen van bijvoorbeeld het plegen van valsheid in geschrifte.

Artikel 3.          Verdeling van verantwoordelijkheid

 • Wooove vervult slechts een faciliterende rol bij (het beheer van) inschrijvingen en is géén partij bij eventuele huurovereenkomsten die u (al dan niet met gebruikmaking van de Applicatie of met tussenkomst van Wooove) met de Aanbieder sluit.
 • Wooove is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van de) website van de Aanbieder, de door de Aanbieder gebezigde reclame-uitingen, de kwaliteit en deugdelijkheid van de aangeboden woonruimte en de levering van de gehuurde of gekochte woonruimte.
 • Op uw huur- of koopovereenkomst met de Aanbieder kunnen aanvullende voorwaarden van de Aanbieder van toepassing zijn. Deze voorwaarden zullen in dat geval door de Aanbieder ter hand worden gesteld.

Artikel 4.          Gebruiksregels

 • Het is verboden om de Applicatie te gebruiken op een manier die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de Applicatie te gebruiken op een manier die hinder of schade kan veroorzaken voor Wooove of derden.
 • Indien Wooove constateert dat u deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Wooove u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een passende en tijdige oplossing van uw kant, mag Wooove ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan worden ingegrepen zonder voorafgaande waarschuwing.
 • Wooove is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast is Wooove gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van de klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is.
 • De Applicatie werkt mogelijk niet of niet naar behoren indien u gebruik maakt van verouderde apparatuur of software (zoals een verouderde webbrowser of plug-ins). U dient moderne apparatuur en up-to-date software te gebruiken.
 • U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Wooove te volgen die betrekking hebben op uw gebruik van Wooove.

Artikel 5.          Beschikbaarheid en onderhoud

 • Wooove streeft ernaar om de Applicatie zo veel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen.
 • Wooove onderhoudt de Applicatie actief. Het onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Applicatie relatief beperkt is. Spoedonderhoud kan zonder aankondiging en op ieder moment worden uitgevoerd.
 • Indien naar het oordeel van Wooove hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of het netwerk van Wooove of derden, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van de Applicatie, het lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van malware of andere schadelijke software, is Wooove gerechtigd om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de Applicatie.

Artikel 6.          Ondersteuning

 • Indien u vragen heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van de Applicatie, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Wooove.
 • De helpdesk van Wooove is bereikbaar via info@wooove.nl of eventuele andere door Wooove aangewezen communicatiekanalen. Wooove streeft ernaar om uw vraag of probleem zo spoedig mogelijk te beantwoorden of op te lossen.

Artikel 7.          Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie berusten bij Wooove of diens licentiegevers. Hetzelfde geldt voor intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen die via de Applicatie beschikbaar zijn. Deze mogen door u op geen enkele wijze worden gebruikt, behalve als dat blijkt uit deze gebruiksvoorwaarden of in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 • U krijgt een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, zolang u een account voor de Applicatie hebt.
 • U hebt geen recht op toegang tot de bronbestanden van de Applicatie en het is uitdrukkelijk niet toegestaan om deze bronbestanden te achterhalen door middel van reverse engineering, decompilatie of anderszins.
 • Wooove kan technische maatregelen nemen om de Applicatie te beschermen. Indien dergelijke maatregelen zijn genomen, is het niet toegestaan om deze te ontwijken of te verwijderen.

Artikel 8.          Privacy en gegevensbescherming

 • Indien u gebruik maakt van de Applicatie, worden er privacygevoelige gegevens (ook wel ‘persoonsgegevens’) van u verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Wooove voor meer informatie, en de privacyverklaring van de eigenaar van het betreffende project.
 • Wooove zal enkel kennisnemen van uw persoonsgegevens die worden opgeslagen via de Applicatie indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of indien Wooove daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. In dat geval zal Wooove zich inspannen om de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 9.          Klantdata

 • Alle informatie en gegevens die u opslaat via de Applicatie of op een andere wijze aan Wooove of Aanbieder verstrekt, is en blijft uw eigendom (of dat van uw licentiegevers). Wooove en Aanbieder krijgen een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie en gegevens te verwerken en gebruiken voor zover dat nodig is voor de door u gevraagde diensten, waaronder het beoordelen of u al dan niet in aanmerking komt voor een (huur)woning.
 • Het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 1 eindigt nadat uw account voor de Applicatie is beëindigd. Wooove zal dan uw informatie en gegevens verwijderen.

Artikel 10.       Aansprakelijkheid

 • Voor het gebruik van de Applicatie bent u geen kosten aan Wooove verschuldigd. Behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is Wooove dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt op welke grond dan ook.
 • In het geval van overmacht is Wooove niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij stroomstoringen, storingen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen zoals (d)dos-aanvallen, aanvallen van malware of kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen 3 maanden na ontdekking schriftelijk bij Wooove meldt.
 • U vrijwaart Wooove en stelt Wooove schadeloos voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van deze gebruiksvoorwaarden door u.

Artikel 11.       Wijziging van de voorwaarden

 • Wooove mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen of aanvullen. Wooove zal wijzigingen ten minste 30 dagen voor inwerkingtreding via het aan uw account gekoppelde e-mailadres bekendmaken, zodat u daar kennis van kunt nemen.
 • Indien u een voorgestelde wijziging niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding uw inschrijving annuleren en uw account beëindigen. Gebruik van de Applicatie na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie.

Artikel 12.       Overige bepalingen

 • Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Applicatie is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen u en Wooove worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Wooove gevestigd is.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, wordt de versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Wooove geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, is Wooove gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde partij die de Applicatie of de bedrijfsactiviteiten van Wooove overneemt.
 • Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Wooove zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zo veel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.